نقشه سایت | آمار بازدیدکنندگان |   
 ابزار 
نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده

» درباره بنیاد » اساسنامه بنیاد آب
 اساسنامه بنیاد آب 

اساسنامه مؤسسه توسعه و همکاریهای بنیاد آب ایرانیان                  

23/2/1388  شماره 24099

فصل اول : کلیات

مقدمه :

نظر به اینکه مسئولیت سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای استقرار مدیریت بهم پیوسته آب و سایر وظایف مرتبط به عهده دولت و سازمانها و نهادهای وابسته می‌باشد مؤسسه بنیاد آب ایرانیان که مؤسسه ای غیر تجاری است  تلاش خواهد کرد در راستای تحقق این رویکرد مهم در عرصه فلات ایران و در چارچوب مفاد این اساسنامه به صورت پل ارتباطی بین بخش دولتی، بخش خصوصی، ذینفعان آب  و آحاد مردم نقش آفرینی کند.

 ماده 1 : نام

نام، مؤسسه "بنیاد آب ایرانیان" می‌باشد که از این پس  در  این اساسنامه " مؤسسه " نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. این موسسه غیر سیاسی بوده و کاملا موسسه ای خصوصی و تخصصی و مستقل می‌باشد.

ماده 2 : تابعیت و مرکز اصلی

مؤسسه تابعیت ایرانی دارد و مرکز اصلی آن در تهران  می‌باشد و می‌تواند با تصویب هیئت امناء در سایر مناطق شعبه ایجاد نماید.

ماده3 : مدت فعالیت

مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده 4: سرمایه مؤسسه

سرمایه اولیه مؤسسه مبلغ 000ر000ر14 ریال می‌باشد که از سوی مؤسسان تامین و پرداخت شده است.هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

 

 

فصل دوم : اهداف و دامنه فعالیت ها

ماده 5 : هدف

تقویت زمینه های مشارکت و ارتقاء سطح آگاهیهای همگانی در تجلی مفاهیم، اصول و مبانی مدیریت بهم پیوسته منابع آب، نقش آفرینی موثر و ارتباط بین مصرف کنندگان و مدیران و برنامه ریزان بخش آب با استفاده از ظرفیت های مختلف و علمی، مدیریتی، فنی و مهندسی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی، ارائه راهکارها و پیشنهادها با رعایت موازین زیست محیطی برای تقویت فرصت ها و کاهش محدودیت ها در مدیریت بخش آب به سیاست گذاران، برنامه ریزان و مجریان.

ماده 6 : دامنه  فعالیت

1- مشاوره و تقویت تقویت ظرفیت سازی و مشارکت مصرف کنندگان و سهم بران آب، پیرامون ارزش و توسعه کمی و کیفی منابع آب .

2-همکاری در تشخیص تنگناها و آسیبهای بخش آب و برجسته سازی آنها، همراه با ارائه مشورت و راهکارها در کلیه سطوح محلی و داخلی برای تسهیل تصمیم گیری و اقدام مدیران.

3-همکاری در چگونگی ارتقا بهره وری آب از طریق، امکانسنجی و فعالیتهای علمی و کاربردی و تقویت همگرائی ارکان مؤثر در توسعه و استفاده از منابع آب .

4-تلاش برای ایجاد زمینه همکاری و همگرائی بین اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و فنی انجمن های  حرفه‌ای ملی و بین المللی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان، سرمایه گذاران و مدیران و مجریان پروژه‌ها و سایر ذینفعان حقیقی و حقوقی .

5-همکاری در آسیب شناسی طرحهای آب اجرا شده در پنجاه سال اخیر و تهیه تاریخ شفاهی آب برای شناخت قوت ها و ضعف ها به منظور تقویت بنیه کارشناسی و مدیریتی آب برای استفاده در طرحهای اینده کشور.

6-مشاوره و کمک به جمع آوری طرحهای در دست مطالعه واجرا و همکاری در تدوین ضوابط ارزیابی آنها در طول دوران مورد استفاده ( ترجیحاٌ در مقاطع 5 ساله )

7-کمک به نهادینه شدن مفاهیم مدیریت بهم پیوسته آب و انجام مطالعات سیستمی و جامع حوضه های آبریز با تاکید بر کار آمدی و نتیجه بخشی طرحها و عملیات آبخیز داری در سدهای مخزنی.

8-همکاری در ساماندهی آمار و اطلاعات پایه منابع آب، طرحهای بهره برداری از منابع آب در هر یک از حوضه های آبریز، تدوین اطلاعات علمی، عملی، فنی، مدیریتی آب برای ارتقا کمی و کیفی پایگاه اطلاعات جامع آب و فراهم آوردن زمینه انتشار دائره المعارف آب کشور. (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم)

9-همکاری در بررسی نظام های بهره برداری از منابع آب حوضه های آبریز برای حصول اطمینان از عملکرد اقتصادی طرحها و و رعایت ضوابط زیست محیطی و ارتقا مدیریت حوضه آبریز در جهت رعایت اصول توسعه پایدار.

10-تلاش برای توسعه همگرائی مثلث کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار در تهیه طرحهای آب به منظور تخفیف تنگناها و مشکلات طرحهای اب کشور با تاکید به رعایت اخلاق مهندسی و موازین زیست  محیطی و نیز مندرجات ردیف های 11 و 12 ذیل .

11-توجه به ساختار حرفه مهندسین مشاور کشور در بخش آب و تلاش برای اعتلای این حرفه از طریق رایزنی با نهادهای دولتی ذیربط در جهت قانونمندی و پایبندی بیشتر به اخلاق مهندسی و استقلال رای و نظر حرفه ای، ارزشیابی مستمر محصول مشاورین در انطباق با مصالح جامعه در سطوح محلی و داخلی از طریق تدوین ساز و کارهای مناسب.

12-همکاری و همفکری با نهادهای دولتی و انجمن شرکتهای ساختمانی  و سازندگان جهت تخفیف تنگناها و دشواریهای ساخت و ساز طرحهای آب کشور.

13-همکاری در زمینه سازی مناسب برای جذب و افزایش سرمایه گذاری در صنعت آب کشور با توجه به تعهدات ملی و تکالیف بین المللی بویژه اهداف هزاره سوم.

14-همکاری در شناسائی سازه ها و تاسیسات باستانی و تاریخی آب و تنظیم تاریخ آب ایران و معرفی آنها به نهادهای متولی جهت ثبت آنها.

15-بر پایی جشنواره ها و تلاش در جهت سپاس از کوشندگان در راه اعتلا و استقرار مدیریت بهم پیوسته و یکپارچه منابع آب .

16-مشارکت در برگزاری و تشکیل گردهمائی ها در کلیه سطوح.

 

فصل سوم ارکان

ماده 7 ارکان مؤسسه عبارت است از  :

الف- مؤسسان

ب-مجمع عمومی

ج- هیئت امناء

د- هیئت اجرائی (هیئت مدیره)

ه- رئیس مؤسسه

و-کمیته های تخصصی

ز- بازرس

الف : مؤسسان

ماده 8 – افرادی که نسبت به تامین سرمایه شرکت اقدام نموده اند.

ب- مجمع عمومی:

ماده 9- مجمع عمومی متشکل از مؤسسان و اعضائ دائم، بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.

1-9-مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل میشود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضاء دائم رسمیت می‌یابد و هر گونه تصمیم گیری در آن به شرط حصول اکثریت آراء قابل اعتبار است.

2-9-مجامع در موارد ضروری با دعوت هیئت امناء و یا تقاضای کتبی یک سوم اعضاء دائم به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

3-9-درصورتی که دردعوت نخست ( اولین فراخوان)، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل 20 روز تشکیل میشود و با حضور هر تعداد از اعضای دائم حاضر،رسمیت می‌یابد.

تبصره 1:دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت می‌گیرد و باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء دائم برسد.

تبصره 2: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات متحده با اخذ دو سوم آراء معتبر می‌باشند.

ما ده 10- وظایف مجامع عمومی:

1-10مجمع عمومی عادی:

الف-تصویب خط مشی مؤسسه

ب-انتخاب یا عزل اعضاء هیئت امناء از بین اعضاء دائم

ج-تعیین میزان حق عضویت.

د:بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت امناء.

ه‍ - تصویب صورت‌های مالی و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

و- انتخاب بازرس.

2-10-مجمع عمومی فوق العاده:

الف-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

ب-تصویب انحلال مؤسسه

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شوند.

تبصره 2: اعضاء هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در محل تشکیل جلسه مجمع انتخاب می‌شوند.

ج-هیئت امناء:

ماده11 - هیئت امناء مؤسسه مرکب از 12 نفر می‌باشند که 7 نفر آنها از مؤسسین و 5 نفر از اعضاء دائم با انتخاب مجمع عمومی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند.

ماده12:جلسات هیئت امناء هرماه یکباروبه دعوت رئیس مؤسسه تشکیل می‌شود.جلسات هیئت امناء با حضور اکثریت اعضاءرسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضاء معتبر و قابل اجرا است.

1-12-درموارد ضروری حسب دعوت و درخواست 4/3 اعضاء هیئت امناء، جلسه هیئت امناء بصورت فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 13-وظایف هیئت امناء.

1-13-تدوین سیاست های کلی و برنامه های بلند مدت مؤسسه

2-13-انتخاب و یا عزل رییس مؤسسه و اعضاء هیات اجرائی (هیئت مدیره).

3-13-تصویب آئین نامه های مالی، اداری، استخدامی، مؤسسه.

4-13-تصویب ایجاد و انحلال شعب و نمایندگی ها پس از پیشنهاد هیات اجرائی (هیئت مدیره).

5-13-تایید صورت های مالی و بودجه سالانه و گزارش هیات اجرائی (هیئت مدیره) و گزارش بازرس.

6-13-اجرای مصوبات مجمع عمومی.

7-13-تعیین حق الزحمه و پاداش رئیس موسسه و بازرس.

8-13-تصویب تشکیلات مؤسسه.

9-13-تعیین سرپرست کمیسیونهای تخصصی، فنی.

11-13-اتخاذ تصمیم در مورد عضویت مؤسسه در مجامع داخلی و بین المللی.

12-13-تصویب آئین نامه نحوه تشکیل کارگروه ها،و کمیته های تخصصی.

تبصره: هیئت امناء می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته ها وشوراهای تخصصی حسب مورد اقدام نمایند و یا برای اعضائ خود سمتهای دیگری تعریف نماید.

د-: هیات اجرائی (هیئت مدیره)

ماده 14- اعضاء هیئت اجرائی (هیئت مدیره) مؤسسه مرکب از 7 نفراصلی و 2 نفر عضو علی البدل میباشد که توسط هیئت امناء از بین اعضاء دائم و وابسته برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند.

ماده 15-جلسات هیات اجرائی (هیئت مدیره) هر پانزده روز یکبار در محل توسعه تشکیل  میگردد. جلسات هیات اجرائی (هیئت مدیره) با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیات آن با آرای اکثریت اعضاء هیات اجرائی (هیئت مدیره) معتبرو قابل اجرا است.

1-15-درموارد ضروری، حسب دعوت رییس هیئت امناء با درخواست اکثریت اعضاء هیات اجرائی (هیئت مدیره) جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 16-وظایف و اختیارات هیات اجرائی (هیئت مدیره):

اهم وظایف و اختیارات هیات اجرائی (هیئت مدیره) عبارتند از:

1-اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت امناء.

2-پیشنهاد تشکیلات، آئین نامه های مالی، اداری و استخدامی وامور اجرائی و تخصصی برای تصویب به هیئت امناء.

3-تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه مؤسسه جهت  تصویب.

4-اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز مؤسسه.

5-بررسی تراز نامه، حساب درآمد و هزینه و عملکرد مؤسسه که توسط رئیس موسسه مؤسسه تنظیم و ارائه میگردد.

6-تعیین حقوق و مزایا و پاداش کارکنان مؤسسه.

7-اقامه دعوی و پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

8-جلب هدایا و کمک های مالی.

9-تشکیل کمیسیونهای تخصصی و تعیین وظایف آنها و نظارت بر فعالیت آنها.

ه- رئیس مؤسسه

ماده 17- رییس مؤسسه بالا ترین مقام اجرائی مؤسسه بوده و از بین اعضاء هیئت امناء یا هیات اجرائی (هیئت مدیره) و یا خارج از آنهابصورت تمام وقت توسط هیئت امناء و طبق مفاد این اساسنامه انتخاب میشود.

ماده 18-وظایف و اختیارات رئیس موسسه:

اهم وظایف و اختیارات رئیس موسسه بشرح زیر می‌باشد.

1-18-تهیه و تدوین آئین نامه ها و گزارشات و پیشنهاداتی که تصویب آن بر عهده هیات اجرائی (هیئت مدیره) می‌باشد.

2-18-عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان مؤسسه.

3-18-افتتاح حساب جاری نزد بانکها.

4-18-امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور در حدود آئین نامه ها و مقررات و مصوبات.

5-18-نمایندگی مؤسسه در کلیه مراجع ذیربط با حق توکیل به غیر.

6-18-رسیدگی به امور واحدهای تحت پوشش مؤسسه.

7-18-انجام معاملات مؤسسه طبق آئین نامه های مصوب.

8-18-انجام کلیه اقدامات وتشریفات قانونی لازم که برای به ثبت رساندن مصوبات ضروری است.

9-18-دعوت، تشکیل و شرکت در جلسات هیات اجرائی (هیئت مدیره) و هیئت امناء.

10-18-انجام سایر اموری که مرتبط با وظایف و موضوع فعالیت مؤسسه بوده و بر طبق مفاد اساسنامه بر عهده رئیس مؤسسه و یا از طرف سایر ارکان مؤسسه تفویض اختیار و یا ارجاع میگردد.

ماده 19-مدت تصدی رییس موسسه:

مدت تصدی رییس موسسه 3 سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی توسط هیئت امناء بلامانع است.

و –کمیته های تخصصی

ماده20-تعدادوحدود وظایف کمیته های تخصصی توسط هیئت امناء تعیین میشود

ز:بازرسان

ماده21- هیئت امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یکنفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می‌نمایدو در صورت فوت و یا استعفا و یا عزل بازرس اصلی، بازرس علی البدل تا انتخاب بازرس اصلی به جای وی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 22-وظایف و مسئولیت های بازرس:

1-22-وظایف و مسئولیتهای بازرس به شرح زیر می‌باشد:

2-22-رسیدگی به تراز نامه، حساب سود و زیان و سایر گزارشها و صورتهای مالی، تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر صریح و کامل در مورد صحت و سقم مندرجات گزارشها و ارائه آن حداکثر ظرف 15 روز کاری از تاریخ دریافت صورتهای مالی به هیئت امناء.

3-22-تهیه و ارائه گزارشهای ارزیابی سالا نه از مجموعه عملیات مؤسسه

ماده 23-بازرس حق مداخله در امور مؤسسه را ندارد.

ماده24-بازرس می‌تواند با تصویب هیئت امناء در انجام وظایف خود از مؤسسات مستقل حسابرسی استفاده نماید.

 

فصل چهارم – عضویت، شرایط، مقررات

ماده 25- عضو، شخصی حقیقی یا حقوقی است که باپذیرش اساسنامه و تائید هیئت امناء  به عضویت مؤسسه پذیرفته میشود.

ماده 26-انواع و شرایط عضویت:

1-26-عضویت دائم : مؤسسان و افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و 5 سال تجربه در رشته های مهندسی آب و رشته های مرتبط باشند می‌توانند به عضویت دائم مؤسسه در آیند.

2-26-عضویت وابسته : اشخاصی که دارای درجه کارشناسی و حداقل به مدت 10 سال تجربه در رشته های مهندسی آب و رشته های مرتبط باشند می‌توانند به عضویت وابسته  مؤسسه درآیند.

3-26-عضویت افتخاری:اشخاص حقیقی که به لحاظ عملکرددرخشان، دریکی اززمینه های مهندسی مرتبط با آب حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف مؤسسه کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری مؤسسه در آیند.

4-26- عضویت حقوقی: سازمانهائی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط به مهندسی آب فعالیت  دارند می‌توانند به عضویت حقوقی مؤسسه در آیند.

تبصره1:افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی آب و رشته های مرتبط باشند فقط می‌توانند با تصویب هیئت امناء به عضویت دائم مؤسسه در آیند.

تبصره2:اعضاء حقوقی به مثابه عضو دائم مؤسسه محسوب می‌شوند.

تبصره 3: هر یک از اعضاء سالا نه مبلغی را به عنوان حق عضویت که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد به مؤسسه پرداخت مینمایند.

تبصره 4: اعضاء افتخاری مؤسسه از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 27: عضویت افراد حقیقی یا حقوقی در یکی از موارد ذیل خاتمه می‌یابد:

1-27-استعفای کتبی.

2-27-عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره : تائید خاتمه عضویت با هیئت امناء است.

فصل پنجم – سایر موارد:

ماده 28-کلیه اعضاء دراستفاده از خدمات مؤسسه حسب آئین نامه های ذیربط که به تصویب هیئت امناء میرسد دارای امتیاز مساوی میباشند.

ماده 29-در صورت انحلال مؤسسه کلیه اموال و دارائیهای آن پس از تصفیه توسط هیئت امناء تعیین تکلیف میگردد.

ماده 30- درآمدمازادسالا نه مؤسسه پس ازکسر هزینه ها و مالیات به دارائی و یا سرمایه مؤسسه اضافه میشود.

ماده31-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء رییس موسسه و یکنفر به انتخاب هیات اجرائی (هیئت مدیره) همراه با مهر مؤسسه و نامه های رسمی با امضاء رییس موسسه معتبر است.

ماده 32-عضویت در هیئت امناء و هیات اجرائی (هیئت مدیره) افتخاری است و حق الزحمه پرداخت نمی‌شود.

ماده 33-سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده تابع قانون تجارت می‌باشدو طبق آن عمل میگردد.

ماده 34- این اساسنامه در 34 ماده و 10 تبصره در جلسه مجمع عمومی بتاریخ 9/11/1387 تصویب شد.

 

 

۱۶:۴۴ دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 ورود به سایت 

صفحه نخست | درباره بنیاد | فعالیتهای بنیادی | آشنایی با متخصصان آب | فرهنگ آب | تماس با ما | پیوندها | ارسال خبر | پرسشنامه | ورود به سامانه ویژه اعضا | ثبت نام در سایت | ارسال گذرواژه فراموش شده
طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام