نقشه سایت | آمار بازدیدکنندگان |   
 ابزار 
نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده

» درباره بنیاد » آیین نامه اجرایی اولیه
 پیش نویس آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد 

فصل اول: کلیات
ماده1- در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:
الف- سازمان های مردم نهاد که از این به بعد در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود به تشکل هایی اطلاق می گردد که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و عضوپذیر می باشد.
تبصره1- عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «گروه»، «مجمع»، «مؤسسه» و نظایر آن می تواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به کار گرفته شود.
تبصره 2- مردم نهاد: به این معناست که دستگاه های حکومتی در تأسیس و اداره «سازمان»، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیر دولتی سازمان» نخواهد بود.
تبصره3- غیر سیاسی: عبارت است از عدم ورود به هر شکل و شیوه به چرخه کسب قدرت سیاسی و عدم وابستگی به تشکل های سیاسی و احزاب.
تبصره 4- غیر انتفاعی: عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی، همچنین عدم انجام سایر فعالیت ها که به منظور تقسیم منابع بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان «سازمان» باشد.
تبصره 5- داوطلبانه، به معنای مشارکت در تأسیس و اداره «سازمان» بر اساس اراده آزاد اشخاص بدون الزام قانونی یا قضایی است.
تبصره 6- عضو پذیری به معنای پذیرش عضویت کلیه متقاضیان واجد الشرایط «سازمان» به نحوی که از حقوق مشابه برخوردار باشند.
ب- پروانه فعالیت: سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل «سازمان» صادر می شود.
تبصره 7- سازمان هایی که مؤسسین و مسؤولان آن برای اداره و اهاف سازمان، از بودجه های عمومی، دولتی و مردمی استفاده نمی کنند و عضو پذیری آنها اختیاری است.
ماده 2- کمسیون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانه فعالیت «سازمان» مشتمل بر:
کمیسیون شهرستان: فرماندار، دادستان و رئیس شورای شهرستان (با حق رأی) و نماینده «سازمان ها» به عنوان عضو ناظر، بدون حق رأی.
کمیسیون استان: استاندار، دادستان و رئیس شورای اسلامی استان (با حق رأی) و نماینده «سازمان ها» به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی.
کمیسیون ملی: معاون اجتماعی وزارت کشور، معاون دادستان کل کشور، نماینده  شورای عالی استان ها (با حق رأی) و نماینده «سازمان ها» به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی.
تبصره1- کمیسیون بررسی تقاضای صدور مجوز و پروانه از این پس به عنوان «کمیسیون ماده 2» در این آیین نامه اطلاق می گردد که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط در سطح شهرستان، استان و کشور نسبت به بررسی و صدور پروانه فعالیت برای «سازمان ها»، (غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است) اقدام می نمایند. صدور پروانه فعالیت برای «سازمان های» فرا استانی، ملی یا بین المللی با «کمیسیون ماده 2 ملی» خواهد بود.
تبصره 2- دبیرخانه «کمیسیون ماده 2» به ترتیب در سطح ملی، استان و شهرستان، وزارت کشور، استانداری و فرمانداری می باشد.
تبصره3- کمیسیون ماده (2) موظف به بررسی پرونده متقاضیان تأسیس «سازمان» است و پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه نسبت به صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد نمود.
ماده 3- کمیته نظارت بر«سازمان ها» مشتمل بر:
کمیته شهرستان: فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی محل، رئیس اداره اطلاعات و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد   و حسب نیاز از «سازمان» مربوط دعوت به عمل خواهد آمد.
کمیته استان: مدیر کل اجتماعی استانداری، معاون ناجا، معاون اطلاعات و دستگاه های تخصصی حسب مورد، و حسب نیاز از«سازمان» مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
کمیته ملی: مدیر کل اجتماعی وزارت کشور، مدیر کل اجتماعی اداره اطلاعات ناجا، مدیر کل اجتماعی وزارت اطلاعات و نماینده هم طراز دستگاه تخصصی حسب مورد، و حسب نیاز از«سازمان» مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
ماده 4- «سازمان» پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری اداری شخصیت حقوقی می گردد. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است نسبت به ثبت آن دسته از سازمان هایی که پروانه آنها توسط وزارت کشور صادر شده اقدام نمایند.
ماده 5- موضوع فعالیت «سازمان» مشتمل بر یکی از موارد زیر می باشد: علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکار و امور خیریه، بشر دوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، گردشگری، حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، عمران و آبادانی و نظایر آن که در اساسنامه «سازمان» آمده است.

فصل  دوم- حقوق و تکالیف:
ماده 6- تعیین حوزه فعالیت در دو بخش رفاه و توسعه اجتماعی: «سازمان» حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی.
ب- اظهار نظر و پیشنهادات راهکارهای مناسب.
1- در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد.
2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی، نقایص و مشکلات موجود از جمله به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط.
پ- کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها.
ت- برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف «سازمان».
ث- انتشار نشریه.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.
ماده 7 – هزینه های«سازمان» از منابع زیر تأمین می شود:
الف- هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.
ب- وقف و حبس.
پ- وجود حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه «سازمان» و این آیین نامه.
ت- حق عضویت در «سازمان».
ماده 8- سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، مشخصات منبع کمک کننده، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به «کمیسیون ماده 2» مربوط اعلام نماید.
کمیسیون های مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده نسبت به نظرخواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره 1- دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل، نیاز به دریافت مجوز ندارند. لیکن سازمان موظف است موضوع و میزان کمک را به محض دریافت به «کمیسیون ماده 2» مربوط اعلام نماید.
فهرست سازمان و دستگاه های کمک کننده بین المللی به «سازمان ها»، هر ساله توسط وزارت خارجه در اختیار «کمیسیون ماده 2 » قرار می گیرد.
ماده 9- «سازمان» مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به کمیته نظارت مربوط ه و نیز در طی سال، سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را حسب مورد به کمیته نظارت ارائه نماید. همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.
ماده 10- تقسیم دارایی، سود و یا درآمد «سازمان» در میان مؤسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال، ممنوع است.
ماده 11- «سازمان» موظف است امکان دسترسی بازرسان کمیته های نظارت مربوطه را با اطلاعات و اسناد خود فراهم کند. بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفاً در محل دفتر«سازمان"، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند. نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف «سازمان» خللی وارد نیاید. خارج کردن اسناد از «سازمان» در راستای بازرسی، جز به حکم دادگاه صالح، ممنوع است.
ماده 12- ایجاد شبکه و فعالیت بین المللی در هر یک از کشورهای دیگر و همچنین عضویت در «سازمان های» بین المللی باید با کسب مجوز از «کمیسیون ماده 2» ملی باشد.
تبصره1- عضویت در «سازمان های» بین المللی باید پس از صدور مجوز از «کمیسیون ماده 2» ملی صورت گیرد.
تبصره 2- کمیسیون مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا، پاسخ لازم را به متقاضی ارایه دهد.
تبصره 3- کمیسیون یاد شده قبل از اعلام نتیجه به«سازمان متقاضی» لازم است علاوه بر دستگاه های دولتی ذی ربط از وزارت امور خارجه نیز نظر خواهی نماید. دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه پس از وصول باید پاسخ لازم را ارائه دهند، در غیر اینصورت، نظر آنها موافق تلقی می شود.
«سازمان» به منظور شرکت در دوره های آموزش کوتاه مدت در خارج از کشور قبلاً هماهنگی لازم را با «کمسیون ماده »2 مربوطه داشته باشد.
تبصره 5- «سازمان» هنگام بروز حوادث غیر مترقبه ماند زلزله و غیره به منظور ارائه خدمات قبلاً هماهنگی لازم را با«کمیسیون ماده 2» داشته باشد.
ماده 13-» سازمان» باید در فعالیت های خود، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نماید.
ماده 14-«سازمان» از حق دسترسی به اطلاعات موجود در حیطه فعالیت خود در سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی برخوردار می باشد.
ماده 15- سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر از شبکه تخصصی اقدام نموده و بر حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد دستگاه ذی ربط ثبت نمایند.
ماده 16- دولت مکلف است وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به «سازمان» را شناسایی  نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید. «سازمان» نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارایه کند.
ماده 17-«سازمان» حق دارد در موضوع فعالیت های خود علیه حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی گزارش و اقامه دعوا نماید.
فصل سوم- صدور پروانه فعالیت
ماده 18- متقاضیان تأسیس«سازمان» مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است در خواست اخذ پروانه را به «کمیسیون ماده 2» ارائه نمایند.
دبیرخانه «کمیسیون ماده 2» ملی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود.
تبصره 2- مسؤولیت دبیرخانه «کمیسیون ماده 2» ملی، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور، استانداری و فرمانداری می باشد.
تبصره 3- اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه از جمله نظارت توسط دبیرخانه «کمیسیون ماده 2» انجام می گیرد.
تبصره 4- دریافت مدارک اولیه و تشکیل پرونده متقاضیان تأسیس سازمان می تواند از جانب دستگاه تخصصی موضوع فعالیت «سازمان» نیز تکمیل و جهت انجام مراحل بعد به «کمیسیون ماده 2» مربوط ارسال گردد.
تبصره 5- تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور و اعطای مجوز در«کمیسیون ماده 2» مربوط اتخاذ می شود.
تبصره 6- صدور پروانه فعالیت و امضای اوراق مربوط پس از تأیید «کمیسیون ماده 2» در سطح ملی با وزیر کشور، در استان با استاندار و در شهرستان با فرماندار می باشد.
ماده 19- هیأت موسس، هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان «سازمان» باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- داشتن 22 سال تمام
ب- تابعیت ایران
پ- التزام به قانون اساسی و عدم اصرار بر نقض قوانین و مقررات عمومی
ت- دارا بودن صلاحیت تخصصی اکثریت اعضاء در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان
ج- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد و نداشتن محکومیت کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شوند.
تبصره: هیأت مؤسس«سازمان» باید دارای حداقل 5 عضو باشد.
«سازمان ها» که موضوع یا اهداف فعالیت آنها مشترک است در صورت وجود در شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند.
الف- حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب- به محکومیت های بند «پ» یا «ت» ماده (29) این آیین نامه محکوم نشده باشند.
پ- به تکالیف مندرج در ماده (9) این آیین عمل کرده باشند.
ت- تابعیت آنها ایرانی باشد.
ث- اعضای مؤسس حداقل پانزده «سازمان باشند».
تبصره1- چنانچه موضوع فعالیت شیکه به وظایف هر یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه دولتی ذیربط نیز ضروری است.
تبصره2- دستگاه ها و سازمان های دولتی می توانند زمینه مشارکت «شبکه» در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد موظفند با هیأت های حقیقت یاب آن ها همکاری نمایند.
- هیأت حقیقت یاب، نمایندگان شبکه هایی هستند که در خصوص موضوع فعالیت شان نسبت به اقدامات دستگاه های دولتی طرح سؤال نموده و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده طبق قوانین جاری کشور به مراجع قانونی مراجعه نمایند.
تبصره 3- مرجع صدور پروانه فعالیت، حقوق، تکالیف و سایر مقررات «شبکه ها» همان است که برای «سازمان ها» پیش بینی شده است و عضویت هر« سازمان» حداکثر در دو شبکه همسو بلامانع است.
تبصره 4- کوچک ترین عضو یک شبکه «سازمان» است و تأسیس اتحادیه شبکه ها میسر نیست.
تبصره 5-  عضویت «سازمان ها» در هر شبکه پس از تصویب مجمع عمومی «سازمان» با معرفی یک نفر به نمایندگی از آن سازمان در شبکه میسر می شود.
ماده 21- هیأت مؤسس «سازمان» برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده 19 این آیین نامه ارائه نماید:
الف- فرم تقاضانامه تکمیل شده
ب- تصویر مدارک هویت هیأت مؤسس
پ- اساسنامه
ت- اولین صورت جلسه هیأت مؤسس
ماده 22- اساسنامه «سازمان» باید حاوی موارد زیر باشد:
الف- اهداف
ب- موضوع فعالیت
پ- مدت فعالیت
ت- محدوده جغرافیایی و مرکز اصلی اقامت
ث- نحوه ایجاد شعب
ج- ارکان و تشکیلات، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسؤولیت های آن ها
تبصره1- ارکان «سازمان» شامل مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس است.
چ-  صاحبان امضاهای مجاز
ح- شرایط پذیرش عضو
خ- منابع تأمین درآمد و دارایی
د- نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه
ذ- نحوه انحلال
ر- مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال
ز- نحوه ارایه گزارش مالی و اجرایی دستگاه های ذی ربط.

تبصره 2- اساسنامه «سازمان» باید رأی گیری آزاد از اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر در اساسنامه را تصریح کند.
ماده 23- کمیسیون ماده 2 مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا، نسبت به ارسال استعلام ها به مرجع ذیصلاح(وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم پاسخ در ظرف مدت مزبور، موافق تلقی می شود.
تبصره 1- متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای  خود به نحوه زیر اعتراض نموده و اعتراض خود را برای مراجع ذیل به کمیسیون صادر کننده پروانه فعالیت مورد نظر تحویل نماید.
الف- از تصمیم» کمیسیون ماده 2» شهرستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به «کمیسیون ماده 2 » استان، در صورت در تقاضا در کمیسیون ماده 2 استان، ظرف یک ماه از تاریخ  ابلاغ به «کمیسیون ماده 2» ملی.
ب- تصمیم کمیسیون ماده 2 ملی در هر مورد لازم الاجرا است.
تبصره2- مراجع ذیصلاح در صورت نیاز به زمان بیشتر برای بررسی، مراتب را قبل از پایان مهلت یک ماه کتباً به کمیسیون ماده 2 اعلام و درخواست استمهال نمایند.
ماده 24- مجمع عمومی بالاترین مرجع سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد سایر ارکان «سازمان» می باشد.
تبصره- هیأت مدیره بالاترین رکن اجرایی «سازمان» و از بین خود یا سایرین یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. انجام استعلام های قید شده در ماده 24 جهت ایشان و همچنین هیأت مدیره و بازرسین ضروری است.
ماده 25-«سازمان» باید تابعیت ایرانی داشته باشد.
ماده 26- «سازمان» مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه، هیأت مدیره و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. درصورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات قانونی این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده، «سازمان» مکلف است وفق آیین نامه  ثبت نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید.
فصل چهارم- نظارت
ماده 27- وظایف «کمیته نظارت» به ترتیب در رابطه با «سازمان ها» با محدوده فعالیت در سطح ملی، استان و شهرستان در خصوص نظارت مستمر و اولیه «سازمان ها» به شرح ذیل می باشد:
الف- دریافت گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد قطعی
ب- رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی در صورت ضرورت
پ- نظارت بر اجرای مواد این آیین نامه
تبصره1- وظیفه رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص شکایات و اختلافات میان «سازمان ها» از «کمیته نظارت» استان به کمیته «نظارت ملی» می باشد.
تبصره 2- نظارت تخصصی بر «سازمانها»  توسط دستگاه های ذیربط انجام خواهد گرفت و نتایج آن ماهانه به کمیته نظارت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی پس از وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این آیین نامه از سوی «سازمان»، در صورت احراز تخلف  به شرح زیر می باشد.
الف- تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت و تنظیم صورتجلسه
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت
پ- درخواست تعلیق پروانه فعالیت از «کمیسیون ماده 2» برای مدت 3 ماه( حسب مورد)
ت-  تقاضای ابطال پروانه فعالیت از « کمیسیون ماده 2» ( حسب مورد)
 تبصره- مراتب مدکور توسط مسؤول دبیرخانه « کمیسیون ماده 2» ابلاغ  و در پرونده ثبت می شود.
ماده 29- «سازمان» خارجی یا بین المللی که قصد فعالیت در کشور را دارد بایستی در یکی از کشورهای جهان( به استثنای رژیم اشغالگر قدس» رسماً به  ثبت رسیده و دارای شرایط ذیل باشند.
الف- غیر انتفاعی و غیر سیاسی باشد.
ب- ارتباط سازمانی یا وابستگی به دولت های خارجی نداشته باشد.
ج- از اساسنامه و آیین نامه اجرایی شفاهی برخوردار باشد.
د- فعالیت های آن مخالف با اهداف ج.ا.ا. نباشد.
ماده 30- صدور مجوز فعالیت موردی و نظارت بر «سازمان های» خارجی و بین المللی به عهده «کمیسیون ماده 2» ملی با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و دستگاه دولتی مرتبط با موضوع فعالیت با حق رأی می باشد.
صدور مجوز جهت ورود و خروج اعضا، صدور پروانه اقامت، اخراج اعضا و خاتمه مدت فعالیت«سازمان های» خارجی و بین المللی مذکور به عهده کمیسیون فوق الذکر می باشد.
تبصره 2- هر گونه مشارکت و یا عقد قراردا با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و «سازمان ها» توسط «سازمان های» خارجی و بین المللی مذکور به عهده کمیسیون فوق الذکر می باشد.
تبصره 3- فعالیت سازمان های مذکور به جز در موارد فوق الذکر و پس از اخذ مجوز فعالیت موردی در مدت زمان فعالیت تابع مقررات این آیین نامه می باشد.
فصل پنجم- سایر مقررات:
ماده 31-«سازمان ها» که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات سابق تا کنون ایجاد شده اند، باید ظرف مدت 6 ماه وضعیت و اساسنامه خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند و در غیر این صورت پس از اتمام زمان مقرر، پروانه فعالیت آن ها در « کمیسیون ماده 2» حسب مورد ابطال می شود.
ماده 32- انحلال سازمان به دو شکل صورت می پذیرد:
الف- انحلال اختیاری: توسط مدیر یا مدیران سازمان بر طبق شرایط مقرر در اساسنامه به عمل می آید. در صورتی که در اساسنامه متصدی امر تصفیه معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده حداقل سه نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارایی سازمان را به تصویب مجمع عمومیت فوق العاده رسانده هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
ب- انحلال اجباری: اعم از آن که محکمه رأساً  به موضوع رسیدگی کرده و یا بر اساس تقاضای  کمیسیون ماده 2 آیین نامه باشد توسط دادگاه صورت می پذیرد. در صورتی که اساسنامه سازمان متصدی امرتصفیه را معین نکرده باشد دادگاه در ضمن حکم انحلال یا چند نفر را برای امر تصفیه معین می کند.
تبصره: چنانچه مدت فعالیت «سازمان» در اساسنامه به صورت محدوده قید شده باشد، پس از انقضای آن و عدم تمدید بر اساس مقررات این آیین نامه «سازمان» خود به خود منحل می شود.
ماده 33- پروانه فعالیت «سازمان» مقید به «مدت زمان» صادر می شود و سازمان مکلف است دو ماه قبل از اتمام مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
ماده 34- تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار، واحدهای آموزش عالی و یا مؤسسات پژوهشی موضوع بند«ل» ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353، آموزشگاه های علمی آزاد و نیز مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس مردم نهاد و سایر«سازمان ها» که در نص قوانین جاری صراحتاً اجازه تأسیس و انحلال آن ها به عهده دستگاه های دولتی واگذار شده اند، از شمول «سازمان» موضوع این آیین نامه خارج می شود.
تبصره- مرجع صدور پروانه برای «سازمان های» تخصصی با رعایت مقررات این آیین نامه و با  اخذ نظر دستگاه های ذیربط، وزارت کشور است.
ماده35- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 27862/ت31281 هز مورخ 8/5/1384 لغو می گردد.

 

۱۷:۱۸ دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 ورود به سایت 

صفحه نخست | درباره بنیاد | فعالیتهای بنیادی | آشنایی با متخصصان آب | فرهنگ آب | تماس با ما | پیوندها | ارسال خبر | پرسشنامه | ورود به سامانه ویژه اعضا | ثبت نام در سایت | ارسال گذرواژه فراموش شده
طراحی سایت و پورتال، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام